Phần mềm vận hành quản lý chợ Bizmark

Phần mềm vận hành quản lý chợ Bizmark cung cấp giải pháp tổng thể, hỗ trợ đơn vị quản lý trong việc chuyển đổi số các chợ, cụ thể:

Tính năng phần mềm

Giải pháp thanh toán 

Giải pháp truyền thông